Matka kohti Tuotta­vuuden Jatkuvaa Paranta­mista

Palvelut

Koulutus ja valmennus

Lean valmennus

 • Lean valmennusta käytännönläheisesti työn ohessa
 • Lean käyttöönotto koulutuksia eri kokoisille ryhmille
 • Valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Koulutukset on toteutettavissa mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan lähi- tai etäopetuksena

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen hallinta ja kehittäminen ovat tie organisaation menestymiseen!

Osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen

Arvioidaan

 • nykytilan osaaminen
 • tulevaisuuden osaamistarpeet ja kehittymisen halukkuus

Tehdään

 • osaamiskartta ja arviointi
 • kehittämissuunnitelmat, osaamisen kehittäminen ja niiden arviointi 

Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteena parantaa yrityksen tuottavuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä

 • Nykytilan selvitykset ja kehityspotentiaalin kartoitukset
 • Strategian suunnittelu ja jalkauttaminen
 • Lean toiminnan käyttöönotto
 • Lean Six Sigma liiketoiminnan parannushankkeet
 • Toiminnan ja laadun jatkuva parantaminen

Lean Six Sigma DMAIC-prosessi

Prosessien kehittäminen

Toteutamme käytännönläheisesti kehityshankkeita yhdessä yrityksen asiantuntijoiden kanssa

 • Lean Six Sigma prosessin parannushankkeet
 • Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen
 • Tuote- ja palvelutuotannon kehittäminen
 • Menetelmien ja teknologian analysointi ja kehittäminen
 • Työntutkimus ja työnmittaus

Palkkausjärjestelmät

Suunnitellaan kannustava palkkausjärjestelmä yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa ja sovitaan sen käyttöönotosta, tukemaan ja kannustamaan yrityksen henkilöstöä

 • parempiin työsuorituksiin ja
 • kehittämään omaa työtään sekä
 • tekemään yhteistyötä koko yrityksen tuottavuuden parantamiseksi

Palkkiojärjestelmän tavoitteena on luoda ja saada arvoa niin asiakkaalle, yritykselle kuin henkilöstöllekin.

Menetelmät

Lean Management

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on parantaa asiakkaan kokemaa arvoa eliminoimalla ei-arvoa tuottavia toimintoja eli hukkaa (Waste). Eliminoinnin avulla saavutetaan prosessin virtauksen nopeutuminen ja parempi joustavuus alhaisemmilla kustannuksilla.

Lean-ajattelu tuottaa asiakaskysynnän pienimmällä mahdollisella ponnistuksella

 • Perehdytämme yrityksesi henkilökunnan uuteen toimintatapaan ja kulttuuriin: Lean-ajattelu, -periaatteet, -menetelmät ja -työkalut
 • Varmistamme, että Leanin käyttöönotto sujuu suunnitellusti

Value Stream Management

Arvovirranhallinta - Työkalu Leaniin siirtymiseksi.

Arvovirtakuvaus (VSM) osana läpäisyajan hallintaa

 • Arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping)
  • Visuaalinen työkalu nykytilan ja tavoitetilan kuvaamiseen
 • Arvovirtajohtaminen (Value Stream Management)
  • Johtamisväline, jolla yrityksen johto priorisoi, seuraa ja monitoroi Leaniin siirtymistä

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma -prosessimenetelmät tarjoavat MERKITTÄVIÄ PARANNUKSIA yrityksille ja yhteisöille:

 • Tehokas tapa parantaa tuotteiden ja palvelujen laatua ja toimitusvarmuutta
 • Lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja
 • Tehostaa investointien käyttöä ja prosessien hyötysuhdetta
 • Lisää myyntiä
 • Vähentää ja eliminoi tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja
 • Vähentää kustannuksia
 • Lisää dramaattisesti asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta

Tuottavuuden Jatkuva Parantaminen

TJP on käytännönläheinen toimintamalli ja menettelyt, kehitetty arkiseen tuottavuustyöhön.

TJP:n mallin painotusalueet ovat johtaminen, tuottavuus ja parantaminen

 • TJP keskittyy jokaisella kehityskierroksella tuottavuuden parantamiseen
 • Kehityskierrosten aikana valitaan ne kehityskohteet, joilla on suurin vaikutus käytettävien resurssien puitteissa
 • Se ohjeistaa miten tuottavuutta parannetaan esimiehen ja tiimien toimialueella, nykytilasta tavoitetilaan

Referenssit ja kumppanit

Tuottavuuden parantamishankkeita ja henkilöstövalmennuksia

 • asiakkaina sekä pieniä että suuria tuotanto- ja palveluyrityksiä
 • toimeksiannot päivistä useampiin vuosiin
 • kehityshankkeita useilla eri toimialoilla käytännönläheisesti yhdessä yrityksen asiantuntijoiden kanssa

Case:  Meyer Turku 

"Yhteistyö KT Selin Oy:n kanssa on ollut lähes yhtäjaksoista vuodesta 2010 alkaen. Keijo Selinin pitämistä tuottavuuskoulutuksista merkittävin on lähes vuoden kestänyt kokonaisuus, johon osallistui yhteensä noin 600 yrityksen työntekijää ja esimiestä. Täsmäkoulutukset jatkuvat edelleen."

Vesa Eskonen
Rehtori, laivanrakennusoppilaitos
Meyer Turku Oy


"Keijo Selin on toiminut erilaisissa koulutus- ja kehityshankkeissa Lean-valmentajana vuodesta 2013 alkaen. KT Selin on ollut kumppanimme jatkuvan parantamisen matkalla johdon valmentajana Lean Six Sigman -toteutuksessa - ja matka jatkuu."

Kari Laiho
Runkotuotannon johtaja
Meyer Turku Oy

Case:  Aurajoki Oy 

"Turun tehtaamme Lean-projekti on ollut menestys"

Aurajoki Oyn Turun tehdas on tehtaistamme ensimmäinen, jossa on lähdetty kokeilemaan Lean-ajattelua työn tehostamisessa. Lean on systemaattinen tapa toimia ja standardisoida tekemistä. Se koostuu useista osa-alueista, kuten esimerkiksi johtamisjärjestelmästä, ongelmanratkaisutyökaluista sekä seurannasta ja sen mittareista.

Työskentely Turun tehtaallamme on muuttunut entistä ammattitaitoisemmaksi. Asioita sekä tehdään että seurataan järjestelmällisemmin ja työntekijät ovat päässeet osallistumaan työympäristön kehittämiseen huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Suurin näkyvä hyöty on tuotantotilojen siisteys, jonka ovat huomanneet myös tehtaalla vierailleet asiakkaamme. Tavaroiden löytyminen omilta paikoiltaan ja tehtaan puhtaus ovat vaikuttaneet myönteisesti työntekijöiden viihtyvyyteen.

Koulutuspalaute

LEAN –Kehittäjäkoulutus 2021

”Koulutus oli erittäin hyvä ja hyödyllinen, kouluttaja oli myös asiansa tunteva ja hyvä kouluttaja”

”Koulutus onnistui hyvin, ei mitään ongelmia”

”Keijon kokemus ja käytännön läheiset ongelma aiheet (Työelämästä) todella hyviä avaamaan ongelmia ja niiden ratkaisuja, elämä jatkossa huomattavasti helpompaa näiden työkalujen ansiosta”

”Koulutus sisälsi kattavasti teoriatietoa Lean johtamisfilosofiasta”

”Koulutus lisäsi ymmärrystäni Lean –työkaluista”

”Etäkoulutus toimii oikein hyvin, oli hyvät työvälineet, Teams ja Miro sekä todella hyvät ja mietityt ryhmätyöt.”

Yhteistyöhankkeita ja -projekteja

 • Varsinais-Suomen Yrittäjät - Kasvuyrittäjäpalvelu, https://www.kasvuyrittaja.fi/
  • KT Selin Oy, asiantuntija-alue Tuotannon Kehittäminen
    
 • Tuottavuuden Jatkuva Parantaminen (TJP) –kirja ja työvihko
  • Heinilä, Larikka, Selin, Tuominen (2007)
    
 • Robotiikan oppikirja
  • Aalto, Heilala, Hirvelä, Kuivanen, Laitinen, Lehtinen, Lempiäinen, Lylynoja, Selin, Siintoharju, Temmes, Tuovila, Veikkolainen, Vihinen, Virtanen (1999)

Yritys ja yhteydenotto

Valmentajasi tuottavuuden jatkuvan parantamisen matkalle

KT Selin on konsultointitoimisto, jonka erikoisalana on tuottavuuden kehittäminen. Tarjoamme ja tuotamme konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä asiantuntija-apua prosessien ja henkilöstön kehittämisessä yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi.
 

Keijo Selin LEAN-asiantuntija yrityksesi tarpeisiin

 • Yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus teollisuuden eri osa-alueilla kehitys- ja johtotehtävissä
 • Tietotaito
  • Lean Six Sigma Black Belt
  • Lean Leader (asiantuntija & projektijohtaja)
  • Tuottavuusvalmentaja
  • Professional Trainer
  • PKT-säätiön Euro-Bunt -konsultti
  • Sertifioitu Tuotto+ -konsultti
  • Työntutkija, menetelmä- ja teknologiakehittäjä
  • Liike-elämän ja johdon konsultit LJK -jäsen, www.ljk.fi
  • Yrittäjä
    

Yhteystiedot

Keijo Selin
KT Selin Oy
Mustavuorentie 12
20660 Littoinen
+358 (0)40 757 7366
keijo.selin@kt-selin.fi